தமிழ் மக்கட்பெயர் -பெண்பெயர்

Friday, February 5, 2010

தமிழ் மக்கட்பெயர் -பெண்பெயர்

[அ(1,2)] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
[] [கா] [கி] [கு] [கூ] [கே] [கை] [கொ] [கோ]
[] [சா] [சி] [சீ] [சு] [சூ] [செ] [சே] [சொ] [சோ]
[ஞா] [] [தா] [தி] [தீ] [து] [தூ] [தெ] [தே] [தை] [தொ] [தோ]
[] [நா] [நி] [நீ] [நு] [நெ] [நே] [நொ]
[] [பா] [பி] [பீ] [பு] [பூ] [பெ] [பே] [பை] [பொ] [போ]
[] [மா] [மி] [மீ] [மு] [மூ] [மெ] [மே] [மை] [மொ] [மோ] [மெள]
[யா] [] [வா] [வி] [வீ] [வெ] [வே] [வை ]
[பொதுவானவை]

4 comments:

khusbhu said...

Baby Names are easy to recognize - even more so when you've been pregnant before. Whether this is your first, second, or third pregnancy,Pregnancy Stages the signs and after if you are looking for new name meaing and Name and Name Meanings vist..thebabywebsite.com

Priya Senthil said...

காலத்துக்கு தகுந்தது போல் பெயர் வேண்டும்

கற்காலத்துப்பெயர்வேண்டாம்.. நவநாகரிகப்பெயர்களும்வேண்டாம்!

கற்காலத்துப்பெயர்வேண்டாம்.. நவநாகரிகப்பெயர்களும்வேண்டாம்!

Post a Comment