தமிழ் மக்கட்பெயர் -ஆண்பெயர்

Friday, February 5, 2010

தமிழ் மக்கட்பெயர் -ஆண்பெயர்

[ ][] [] [] [] [] [] [] [] [] [ ]
[] [கா] [கி] [கீ] [கு] [கூ] [கெ] [கே] [கை] [கொ] [கோ]
[] [சா] [சி] [சீ] [சு] [சூ] [செ] [சே] [சை] [சொ] [சோ]
[ஞா] [] [தா] [தி] [தீ] [து] [தூ] [தெ] [தே] [தை] [தொ] [தோ]
[] [நா] [நி] [நீ] [நு] [நூ] [நெ] [நே] [நை] [நொ] [நோ]
[] [பா] [பி] [பீ] [பு] [பூ] [பெ] [பே] [பை] [பொ] [போ]
[] [மா] [மி] [மீ] [மு] [மூ] [மெ] [மே] [மை] [மொ] [மோ]
[யா] [] [வா] [வி] [வீ] [வெ] [வே] [வை ]
[பொதுவானவை]

3 comments:

Kiran Iluri said...

wonderful information, I had come to know about your blog from my friend nandu , hyderabad,i have read all posts of yours by now, and let me tell you, your website gives the best and the most interesting information. This is just the kind of information that i had been looking for, once again hats off to you! Thanks a ton once again, Regards, muslim baby names

ரே,ரோ,ரு,ரூ பெயர்கள் பதிவேற்றம் செய்யவும் நண்பர்களே

Viswanath N said...

Le li lu la starting letter la azaghana sanga kala names solavum nanbarae

Post a Comment